А) Спостереження розуму над своєю діяльністю і способами її прояву

б) Скоординованість дій індивідів на основі знань, умінь і навичок

в) Нервовий процес, який лежить в основі рефлекторних дій організму

47. Який головний принцип гносеології Джона Берклі?

А) Існувати – означає бути сприйманим

б) Живи для інших, слідуй обов’язку

в) Живи сам та іншим жити не заважай

48. Виберіть правильну відповідь:

а) Гносеологічний релятивізм заперечує можливості пізнання.

б) Гносеологічний релятивізм виражає сумнів у можливості пізнання дійсності.

В) Гносеологічний релятивізм визнає відносність людських знань.

г) Гносеологічний релятивізм визнає необмеженість можливостей людського пізнання.

49. Яку класифікацію суджень дав І. Кант?

а) Антинаукові, позанаукові, наукові

Б) Апріорні, апостеріорні, синтетичні

в) Індуктивні, дедуктивні, евристичні

50. Виберіть правильну відповідь. Апріорне знання, за І. Кантом:

А) незалежне від будь-якого досвіду

б) винятково отримане в досвіді

в)отримане в результаті логічних міркувань

51. Виберіть правильну відповідь. Апостеріорне знання, за І. Кантом:

а) незалежне від будь-якого досвіду

Б) винятково отримане в досвіді

в) отримане в результаті логічних міркувань

52. Які здібності суб’єкта, за І. Кантом?

А) чуттєвість, розсудок, розум

б) вроджені ідеї, логічне мислення, інтелектуальна інтуїція

в) почуття, образне мислення, містична інтуїція

53. Який принцип покладено І. Кантом у гносеологію?

а) Анімізму

Б) Апріоризму

в) Агностицизму

г) Антропоморфізму

54. Хто з нижче названих філософів увів поняття “річ-у-собі” та “річ-для-нас”?

а) Декарт

Б) Кант

в) Гегель

г) Шелінґ

д) Ляйбніц

55. “Феномен” у філософії І.Канта є:

а) Пізнаваний у досвіді

Б) Пізнаваний розсудком

в) Принципово непізнаваним

56. Чи вірно, що І. Кант здійснив “коперніканський переворот” у гносеології?

А) Так

б) Ні

57. Коперніканський переворот І. Канта в гносеології був пов’язаний із відкриттям:

а) природної еволюції всесвіту

б) поділом пізнання на емпіричне та раціональне

в) залежності свідомості від буття речей

Г) творчої активності мислення людини

58. Виберіть правильну відповідь. Пізнання, за Кантом, це:

а) Творче відображення властивостей об’єкта у свідомості суб’єкта

Б) Творча конструюючи діяльність свідомості, що породжує ідеальні предмети

в) Творче оновлення та модифікація індивідуального досвіду суб’єкта

59. Модель пізнання за І. Кантом:

а) чуттєве споглядання → абстрактне мислення → практика

б)чуттєвий матеріал + категорії розсудку → синтез свідомості

в)сумнів → віра → дія

60. Трансцендентальний ідеалізм І. Канта ґрунтується на:

а) Трансцендентальній етиці

б) Трансцендентальній прагматиці

В) Трансцендентальній естетиці

Г) Трансцендентальній аналітиці

Д) Трансцендентальній діалектиці

61. Виберіть правильну відповідь. Час, за Кантом, є:

а) емпіричним поняттям, виділеним з певного досвіду

б) загальним поняттям розсудкового мислення

В) апріорною формою чуттєвого споглядання

62.Виберіть правильну відповідь. Простір, за Кантом, є:

а) емпіричним поняттям, виділеним з певного досвіду

б) загальним поняттям розсудкового мислення

В) апріорною формою чуттєвого споглядання

Тема 10. Моделі пізнання та наукового знання в сучасній філософії

1. Згідно класичного підходу до істини, пізнання – це:

а) символічне сприйняття Біблії

Б) адекватне відтворення предмета у розумі людини

в) прагнення відкрити в дійсному бутті протилежні означення

г) пошук шляхів до досягнення людського щастя

2. Чи вірно, що кореспондентна істина передбачає відповідність між змістом пізнання та буттям предметів:

А) так

б) ні

3. Формами чуттєвого пізнання є:

а) інтуїція;

б) відчуття;

г) інсайт;

ґ) сприймання;

д) уява;

е) уявлення.

4. Виберіть правильну відповідь. Відчуття – це відображення

а) загальних, істотних рис не одного предмета, а цілого класу предметів.

б) в свідомості образу предмета без його безпосередньої дії на чуттєвість.


2297808967596139.html
2297892175567246.html
    PR.RU™