мтихан сұрақтары.

1. Дүниеге көзқарастың тарихи типтері.

2. Философия дүниеге көзқарастың типі ретінде. Оның пәні, әдістері және қоғамдағы орыны.

3. Философия пәні және негізгі функциялары

4. Ежелгі Ундістанның философиясы: ерекшелік сипаты мен белгілері.

5. Жайнизм философиясы

6. Ежелгі Қытайдың философиясы: ерекшеліктері мен белгілері

7. Конфуций философиясы

8. Даосизм философиясы

9. Ежелгі Греция мен Рим философиясының жалпы сипаты мен ерекшеліктері.

10. Милет мектебінің философиясы

11. Афина мектебі

12. Эфестік Гераклиттің философиясы

13. Элей мектебі (Ксенофан, Парменид, Зенон)

14. Левкип пен Демокриттің атомизмі

15. Сократ философиясы

16. Платон философиясы

17. Аристотель философиясы

18. Рим философиясы мен оның бағыттары

19. Ортағасырлық батыс философиясы

20. Аврелий Августин философиясы

21. Фома Аквинскийдің философиясы

22. Араб-мұсылман философиясы, мәні мен бағыттары

23. Аль Кинди философиясы

24. Аль Фараби философиясы

25. Ибн Сина философиясы

26. Ибн Рушдтың философиясы

27. Суфизм философиясы

28. Қайта өрлеу дәуірінің негізгі белгілері мен бағыттары

 1. Қайта өрлеу дәуірі мәдениетіндегі жаратылыстану бағыты: Леонардо да Винчи мен Н. Коперник

30. Николай Кузанскийдің философиясы

31. Реформация дәуіріндегі әлеуметтік утопиялар (Т. Мор «Утопия», Т. Кампанелла «Күн қаласы»).

32. Ф. Бэкон философиясы

33. Т. Гоббс философиясы

34. Дж. Локк философиясы

35. Р. Декарт философиясы

36. Батыс Еуропалық ағартушылық философиясы, оның белгілері

37. Вольтер философиясы

38. Руссо философиясы

 1. Спиноза монизмы
 2. Танымдағы субъективтік фактордың рөлі. (Д.Беркли, Д.Юм).
 3. Француз материализмі және оның механицизмі.

42. И. Канттың философиясы

43. Фейербах философиясы

 1. Гегель философиясы
 2. Фихте философиясы.
 3. Шеллинг философиясы.

47. Марксизм философиясы

 1. К. Маркс және Ф. Энгельс философиясындағы « адам және жатсыну» мәселесі.
 2. Маркстік философияның қысқаша даму тарихы.
 3. К. Маркс пен Ф. Энгельстің диалектикасы.
 4. Тарихты материалистік тұрғыдан түсіндіру.
 5. ХІХғ. Россиядағы философияның негізгі белгілері.
 6. Орыс революционер демократтардың материализмі.
 7. Орыс діни философиясы.( Ф.Достоевский, Л.Толстой).
 8. Бердяев философиясы
 9. В.Соловьёв философиясы
 10. Қазақ философиясы қалыптасу кезеңдері, оның негізгі белгілері.
 11. Түріктік кезеңдегі қазақ философиясы
 12. Зар-заман дәуіріндегі қазақ философиясы.
 13. Абай философиясы.
 14. Ы.Алтынсаринның философиясы.
 15. Абайдың «Қара сөздерінің» мәні.
 16. Шәкәрім философиясы
 17. Шәкәрімнің «Үш ақиқат» атты еңбегінің мәні.
 18. Қазақ хандығының қалыптасу кезіндегі дүниетанымдық ерекшеліктер

66. К.А. Иассауи философиясы

67. Сартр философиясы

68. Камю философиясы

69. ХХ ғасыр философиясындағы антропологиялық бағыт (философиялық антропология, экзистенциялизм)

70. XX ғ «жаңа» рационализм философиясы (аналитикалық философия)

71. XX ғ «жаңа» рационализм философиясы (структурализм)

72. XX ғасыр философиясы. Классикалық пен классикалық емес философияны салыстыр

73. Позитивизм философиясы

74. Герменевтика философиясы

 1. Артур Шопенгауэрдің негізгі философиялық идеялары.

76. Иррационализм философиясы (феноменология, өмір философиясы, психоанализ)

77. Ницше философиясы

78. О.Шпенглердің «Европаның құлдырауы» еңбегі

79. Ортега-и-Гассеттің «Бұқараның көтерілісі» еңбегі

 1. Хайдеггер философиясы.
 2. Ясперс философиясы.
 3. Постмодернизм және оның белгілері.(деконструкция, мифке оралу, симулякр)
 4. Онтология: болмыс деген не, оның мағынасы неде.
 5. Философия тарихындағы болмыс мәселесі.
 6. Болмыстың негізгі формалары: заттар дүниесінің болмысы, оның деңгейлері; сана болмысы, оның деңгейлері; адам болмысы, оның деңгейлері; қоғам болмысы, оның деңгейлері.
 7. Материя философиялық категория ретінде, философия тарихында материя туралы түсініктің дамуы.
 8. Материяның құрылысы туралы қазіргі көзқарас. Материяның ұйымдастыру деңгейлері.
 9. Ежелгі дүние, Ортағасырлар, Жаңа заман және ХХ-ХХІ ғғ. философиясында адам мәселесі.

89. Сана бейнелеудің жоғарғы формасы ретінде.

90. Сана болмысы: пайда болуы және мәні.

91. Кеңістік пен уақыт материя болмысының әдісі ретінде.

92. Қозғалыс материя болмысының әдісі ретінде.

93. И. Ньютонның классикалық физикасы мен А.Эйнштейнның салыстырмалы теориясындағы кеңістік пен уақыт түсінігі.

94. Материяның құрылымы мен ұйымдасу деңгейлері.

95. Философиялық антропология.

96. Адамның биологиялық және әлеуметтік болмысы.

97. Философия тарихындағы өмір мен өлім мәселесі. Эвтаназия мен суицид.

98. Қоғам болмысына деген теориялық көзқарастар (холизм, индивидуализм, индивидхолизм)

99. Қоғам ұғымы мен пайда болуы

100. Қоғам мен мәдениеттің өзара әрекеттесуі, толеранттық туралы мәселеде.

101. Қоғам дамуындағы табиғи ортаның рөлі. Географиялық детерминизм және геосаясат.

102. Қоғам мен табиғат: олардың өзара әрекеттесуі.

 1. Халық орналасу қоғам өмірінің қажетті шарты ретінде.
 2. Философия тарихында мемлекет және азаматтық қоғам ұғымдары.
 3. Азаматтық қоғам мәні мен қызметтері.
 4. Әлемдік тәжірибенің Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасуына ықпалы.
 5. Қазақстандық патриотизмнің философиялық негіздері.
 6. Қоғам ұғымы және оның пайда болуы туралы концепциялар.
 7. Постиндустриалдық қоғамның сипаты және «жалпы еңбек қоғамына» ұмтылыс.»

110. Сенсуализм мен рационализм. Танымдағы сезімдік пен рационалдықтың бірлігі.

111. Философиядағы ақиқатың ролі

112. Ғылыми танымдағы ақиқат пен адасу

113. Медицинадағы ақиқат пен оның критерийлері

114. Ғылым ұғымы мен оның даму кезеңдері

115. Гносеология. Таным мен практика. Танымдағы практиканың ролі

 1. Ғылымның қоғам дамуындағы рөлі.
 2. Танымның объектісі мен субъектісі, олардың өзара байланысы.
 3. Теория мен практиканың бірлігі.
 4. Диагностика медициналық танымның теориясы ретінде.
 5. Ғылыми таным әдістері.
 6. Практиканың түрлері мен формалары.
 7. Методология ұғымы, оның деңгейлері.
 8. Диалектика категориялары медицинадағы таным мен практиканың әдістері ретінде.

124. Диалектика даму туралы ілім ретінде.

125. Диалектика категориясы: қажеттілік пен кездейсоқтық.

126.Диалектиканың екінші «сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысу» заңының медицинаға әсері.

127. Қарама-қарсылықтың бірлігі мен күрес заңы

128. Терістеуді терістеу заңы

129. Сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңы.

130. Диалектика категориялары: мән мен құбылыс ретінде

 1. Диалектика заңдары медициналық таным мен практиканың жалпы әдісі ретінде.

132. Мәдениет ұғымы мен оның концепциялары.

 1. Мәдениеттің даму заңдылықтары.

134. Өркениет ұғымы және тұжырымдары мен амалдары. Өркениет түрлері.

135. Махаббат философиялық категория ретінде

136. Махаббат философиясы. Патриотизмнің сүйіспеншіліктің бір түрі ретінде негізгі белгілері мен ерекшеліктері.

 1. Э.Фроммның «Махаббат өнері» атты еңбегіндегі махаббаттың көп бейнелігі.
 2. Болашақ дәрігерді адамгершіліктік – эстетитикалық тәрбиелеудің мәні.
 3. Ертедегі діндер мен ұлттық діндердің негізгі ерекшеліктері

140. Дін философиясы: негізгі белгілері мен ерекшеліктері

 1. Христандық және оның белгілері.
 2. Ислам және оның белгілері.
 3. Діни толеранттылықтың мазмұны.

144. Буддизм философиясы

 1. Гендерлік философия.

146. Қазіргі қоғамдағы әйел мен еркектің жағдайы.

 1. Білім беру философиясы

148. Философия медицинаның әдістемесі ретінде


2294517862969628.html
2294569984997771.html
    PR.RU™