Порядок приймання банками готівки

Організація касової роботи в установах банків

Касове обслуговування – це надання послуг із приймання, видавання та обміну готівки.

Касове обслуговування клієнтів банками проводиться лише після одержання ліцензії Національного банку України. Порядок і вимоги щодо здійснення банками касових операцій в Україні регулюються такими нормативними документами:

- Інструкцією про касові операції в банках України (постанова № 337 Правління НБУ від 14.08.2003 р.);

- внутрішніми положеннями банку про організацію роботи щодо здійснення касових операцій.

Відповідно до вищезазначених документів касове обслуговування клієнтів та опрацювання готівки в установах банку здійснюється в операційних касах розташованих у касовому вузлі. Касовий вузол складається із внутрішніх приміщень, касового залу для перебування клієнтів та боксу інкасації.

До внутрішніх приміщень касового вузла належать:

- сховище цінностей; - приміщення завідувача каси; - кабіни касирів;

- приміщення для перерахування банкнот і монет;

- приміщення для приймання-передавання цінностей інкасаторам та інші приміщення.

Приміщення касового вузла повинні бути ізольовані від інших приміщень банку. Керівники банку зобов'язані забезпечити максимально надійний захист приміщень,у яких здійснюються касові операції. Робочі місця касових працівників,які здійснюють приймання готівки,повинні бути обладнані приладами для контролю захисних елементів банкнот і обладнані,щоб клієнт міг спостерігати за перерах-м готівки.

Приймання готівки та цінностей в операційну касу здійснюється за прибутковими касовими документами, зразки яких визначено Інструкцією про касові операції в банках України.

На рис. 3.5 відображено види прибуткових касових документів і їх застосування.

Рис. 3.5. Види прибуткових касових документів та їх застосування

У прибуткових касових документах працівник банку перевіряє:

• повноту заповнення реквізитів;

• наявність і тотожність підписів відповідальних працівників банку із зразками підписів.Приймання платежів від клієнтів може здійснюватись із застосуванням Системи автоматизації банку (САБ). У разі використання САБ для оформлення касових документів банк визначає кількість підписів працівників банку, які оформляють, контролюють і виконують касову операцію.

Після відповідної перевірки прибуткового касового документа працівник каси приймає від клієнта (у його присутності) готівку таким чином:

• розсортовує її за номіналом, а готівку національної валюти, крім того, розсортовує на придатну до обігу, зношену, значно зношену; • перевіряє її на справжність і платіжність;

• перераховує банкноти поаркушно, а монети - за кружками;

• звіряє суму, вказану в прибутковому документі, із сумою, фактично виявленою при перерахуванні.

Після завершення приймання готівки клієнтові видають квитанцію або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі.

Підприємства, які одержують регулярно готівкову виручку і в значних сумах, з метою забезпечення своєчасності і безпечності її доставки в банк використовують спеціалізовану службу інкасації та перевезення цінностей. Крім приймання інкасаторських сумок із готівкою, у вечірніх касах можуть виконуватися такі операції:

- приймання готівки від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;

- приймання платежів на погашення траншів кредиту та сплати процентів за його користування;

- приймання та виплата переказів без відкриття рахунку;

- операції в системі банківського обслуговування населення (СБОН) тощо.

З метою протидії легалізації ("відмиванню") грошей, отриманих злочинним шляхом, операційні та касові працівники зобов'язані під час приймання від клієнтів касових документів за операціями з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, перевірити належність пред'явленого клієнтом паспорта або документа, що його заміняє, і відповідність даних документа тим даним, що зазначені в касовому документі. У разі, якщо клієнт вносить готівку до каси установи банку за кількома прибутковими документами, то касовий працівник здійснює їх приймання за кожним документом окремо. Для забезпечення якісного обслуговування клієнтів і уникнення помилок перед касовими працівниками ставляться такі вимоги:

- під час приймання готівки на столі касового працівника не повинно бути ніякої іншої готівки, крім тієї, що в даний час приймають від клієнта;

- уся прийнята раніше готівка має зберігатися в шухлядах стола (сейфах), які повинні замикатися на ключ.

Після закінчення обслуговування клієнтів касові працівники підраховують суми за всіма касовими документами і звіряють їх із даними бухгалтерського обліку та залишком готівки. Контроль за процесом здійснення касових операцій проводять головний бухгалтер, начальники відділів касових операцій банку.


2292003411945788.html
2292042278372669.html
    PR.RU™