Сертифікація

Стандарти ISO 14000 орієнтовані на систему екологічного менеджменту, тобто на дотримання організаціями обгрунтова­них процедур виконання всіх технологічних і організаційних робіт. Ці стандарти містять рекомендації, необхідні для ство­рення ефективної системи екологічного менеджменту, розвитку ініціативного екологічного аудиту, що забезпечує поліпшення екологічних характеристик діяльності підприємства загалом.

Сертифікація систем екологічного менеджменту підприємств в Україні лише впроваджується. У перспективі всі виробництва відповідатимуть вимогам ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO 14000 та національним вимогам УкрСЕПРО. Діяльність підприємства, технологічні операції, функціонування всієї інфраструктури, будучи екологічно обґрунтованими, стануть економічно вигідними.

Слід наголосити, що екологічний аудит і сертифікацію СМНС керівник фірми, підприємства проводить за власною ініціативою за умови зацікавленості колективу. У майбутньому до цього спонукатимуть умови внутрішнього та зовнішнього ринків. Потреба в сертифікації має бути усвідомленою, оскіль­ки без цього вона перетворюється на «паперову» формальність.

Необхідною умовою для динамічного розвитку, маркетингу на міжнародних ринках великих підприємств, транснаціональ­них компаній є сертифікація відповідно до ISO 9000 та ISO 14000, тобто отримання свідоцтва третьої сторони про те, що їхня діяльність відповідає стандартам.

Екологічна сертифікація підприємства — це діяльність з підтвердження відповідності об'єкта сертифікації природоохо­ронним вимогам, встановленим чинним законодавством, дер­жавним стандартом та іншими нормативними документами, зокрема міжнародними та національними.

Спонукають до сертифікації системи екологічного менедж­менту можливості, які відкриваються для підприємства:

— поліпшення іміджу підприємства в галузі виконання при­родоохоронних вимог;

— економія енергії, ресурсів, зокрема спрямованих на приро­доохоронні заходи, завдяки ефективнішому управлінню ними; підвищення вартості основних фондів підприємства;— входження на ринки екологічно чистої продукції;

— поліпшення системи управління підприємством;

— залучення висококваліфікованих працівників.

Системи стандартів ISO 14000 та ISO 9000 забезпечують зниження негативного впливу на навколишнє середовище на трьох рівнях: на рівні організації — внаслідок поліпшення еко­логічної ситуації на підприємствах; на рівні країни — завдяки створенню додаткових нормативних документів та нової еколо­гічної політики; на міжнародному рівні — внаслідок розвитку діяльності фірм, що мінімально впливають на навколишнє при­родне середовище.

Підприємства погоджуються на екологічну сертифікацію тому, що вона забезпечує певні переваги, які полягають: в оці­нюванні, переорієнтації проблем, підвищенні відповідальності, поліпшенні розподілу обов'язків завдяки системному підходу, раціоналізації споживання усіх ресурсів і зменшенні відходів; в досягненні відповідності вимогам природоохоронного законо­давства і, як наслідок, уникненні штрафних санкцій; гармоні­зації відносин між організацією та зовнішнім середовищем; на­бутті позитивного іміджу.

У міжнародній практиці об'єктами обов'язкової екологічної сертифікації є:

— системи екологічного менеджменту;

— виробничі, дослідно-виробничі об'єкти, підприємства, які використовують екологічно небезпечні технології;

— продукція, що може шкідливо впливати на довкілля про­тягом усього життєвого циклу;

— відходи виробництв, діяльність, пов'язана з відходами.

Система екологічної сертифікації в майбутньому повинна стати завершальною ланкою в системі державного екологічного контролю, яка охоплюватиме:

— запобіжний блок (екологічна експертиза), який має не допустити реалізацію проектів і програм, що можуть негативно вплинути на НПС;

— блок ліцензування (видачі дозволів на виконання робіт з обов'язковим дотриманням вимог під час його реалізації);

— блок обов'язкової та добровільної екологічної сертифі­кації, що визначає ступінь відповідності реалізованих видів діяльності, продукції та послуг вимогам природоохоронного за­конодавства.

Сертифікація підприємства за стандартом ISO 14001 скла­дається з планування та двох етапів аудиту, та наглядового аудиту.

Етап планування передбачає:

— аналіз контракту;

— визначення сфери застосування;

— визначення графіку проведення та групи аудиторів.

Перший етап аудиту передбачає:

— аналіз документації;

— планування та розподілення ресурсів;

— перевірку компетентності групи;

— інформацію про клієнта.

На першому етапі аудиту компетентна група отримує інфор­мацію, на основі якої оцінює готовність підприємства до серти­фікації. При цьому перевіряють: процедури, ліцензії і дозволи, описи об'єкта та процесів; ідентифікацію та оцінку аспектів; програми внутрішніх перевірок і звіти та інші дані.

Другий етап аудиту передбачає:

— підтвердження відповідності вимогам стандарту;

— виконання політики і цілей

Другий етап аудиту включає повний аудит системи і розгляд таких питань:

— аспекти і впливи;

— цільові та планові показники;

— управління операціями;

— моніторинг, вимірювання і звітність;

— внутрішній аудит і аналізування з боку керівництва;

— зв'язок між елементами системи.

Аудити на ділянках підвищеного ризику проводять частіше.

Під час проведення наглядового аудиту перевіряють: вико­нання політики, досягнення відповідності, виконання заплано­ваних заходів, контроль усунення невідповідностей.

На завершальному етапі процес сертифікації СМНС підприємства передбачає співбесіду з керівництвом та розгляд питань про організацію наглядового аудиту СМНС.

Підприємство, яке пройшло сертифікацію системи менедж­менту, проводить наглядові аудити як мінімум раз на рік, по­вторний аудит через три роки або наглядові аудити двічі на рік.

Сертифікація СМНС є перспективною діяльністю, оскільки дає змогу значно поліпшити показники якості продукції та мінімізувати негативний вплив підприємств на довкілля.


2291738634172233.html
2291763303183868.html
    PR.RU™